cs en

Projekty EU

Fotovoltaika

Název projektu: Instalace FVE do 100 kWpPředmětem projektu je instalace nové FVE na střeše objektu v areálu firmy Leube Beton s.r.o.

Cílem projektu je instalace střešní FVE o celkovém výkonu 99,9 kWp bez akumulace.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků z Evropské unie v rámci fondu Next Generation EU.

Inovace

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)

Název projektu: Zavedení inovační výroby betonových stavebních prefabrikátů

Cíl projektu: Cílem projektu je pořídit, instalovat a provozovat inovační výrobu betonových stavebních prefabrikátů – schodišťových ramen. Součástí projektu je také marketingová inovace.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je zavedení inovační technologie výroby prefabrikovaných schodišť TOPSTEPS. Projekt spočívá v transferu technologie výroby betonových dílců schodišťových ramen systému TOPSTEPS a dále v zavedení výroby inovativních produktů – prefabrikovaných betonových dílců schodišťových ra­men.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: OVĚŘENÍ PROTOTYPOVÉ VÝROBY OCHRANNÉHO DEFORMAČNÍHO BLOKU

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je ověření prototypové výroby deformačních bloků včetně jejich nasazení do komunikací v rozdílných terénních podmínkách a následné monitorování a měření odezvy na silniční provoz.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Energetické úspory

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie – IV. výzva

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti Rieder Beton, spol. s r.o.

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschop­nosti podniku snížením provozních nákladů. Udržitelnost projektu je tak zajištěna z pohledu potřebnosti za účelem zajištění energeticky a samozřejmě ekologicky šetrné výroby.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je zateplení objektu šaten, které bude splňovat požadavky současných norem a vyhlášek, dále modernizace stávajícího osvětlení provozních hal v areálu firmy a také náhrada stávajícího nevyhovujícího věžového jeřábu za nový. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění hospodaření společnosti s energiemi s pozitivními dopady v oblasti životního prostředí, snížena bude zejména energetická náročnost výrobních a technologických procesů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Investice do rozvoje podnikání

Vzdělávání v Rieder Beton spol. s r.o. CZ.03.1.52/0.0/0­.0/16_043/0005031

Operační program – 03 Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa – 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita – 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Specifický cíl – 03.1.52.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; 03.1.52.2 Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

Výzva 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Tento projekt se zaměřuje na realizaci vzdělávacích kurzů žadatele a 1 partnera projektu a to v oblastech Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání a kurzy zjišťované interním lektorem. Celkem se vzdělávání bude účastnit 53 zaměstnanců žadatele a 18 zaměstnanců partnera projektu a to v průběhu let 2017 až 2018.
Celkové náklady na projekt 1 394 186 Kč
Datum zahájení 1. 3. 2017
Datum předpokládaného ukončení projektu 28. 2. 2019
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zaměstnanost

Operační program: Operační program Zaměstnanost
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Leube Beton

Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/23_047/0002687

Cíl projektu: Cílem projektu je poskytnout zaměstnancům Leube Beton, s.r.o. vzdělávací programy, které zlepší jejich kvalifikaci, odbornou úroveň a pracovní a osobnostní kompetence relevantní pro jejich pracovní pozici a rozvoj společnosti.